PROSPECTOR
GRUPA KONSULTINGOWA SP. Z O.O.

ul. Trojańska 7
02-261 Warszawa

tel. +48 22 822 18 06
fax +48 22 853 68 99
e-mail: sekretariat@prospector.com.pl

NIP 521-12-39-462
REGON 012139310

KRS 0000093994 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 50.000 PLN