Jedną z najwygodniejszych form zabezpieczenia zobowiązań kontraktowych są gwarancje. Z punktu widzenia wykonawcy, szczególnie atrakcyjne są gwarancje ubezpieczeniowe, które zazwyczaj mają niższy koszt niż gwarancje bankowe i co równie istotne, nie obciążają łącznego limitu kredytowego jaki bank przyznał danej firmie (nie zmniejszają poziomu możliwego do uzyskania z banku finansowania).

PROSPECTOR wspiera swoich Klientów w organizacji procesu uzyskiwania gwarancji poprzez:

  • przeprowadzenie wśród ubezpieczycieli konkursu ofert na wystawianie gwarancji oraz porównanie uzyskanych ofert
  • negocjację warunków umowy o wydanie gwarancji, w tym wymaganych zabezpieczeń,
  • aranżowanie z wybranym ubezpieczycielem otwartej linii gwarancyjnej zapewniającej uproszczoną procedurę uzyskiwania gwarancji,
  • bieżącą obsługę uzyskiwania jednostkowych gwarancji ubezpieczeniowych.

Najczęściej PROSPECTOR aranżuje dla Klientów generalne umowy o wydawanie gwarancji w formie linii gwarancyjnych, które zawierane są z ubezpieczycielami powszechnie akceptowanymi przez beneficjentów gwarancji. W ramach linii gwarancyjnej ubezpieczyciel wystawia jednostkowe gwarancje przez określony czas (zazwyczaj 12 miesięcy), do wysokości uzgodnionego limitu, na warunkach określonych w umowie o linię gwarancyjną. Obsługa linii gwarancyjnej przez PROSPECTOR zapewnia sprawne i szybkie otrzymywanie gwarancji w oparciu o uproszczoną procedurę, bez konieczności składania każdorazowo dokumentacji i zabezpieczenia. Dodatkowo monitorujemy terminy wygasania poszczególnych gwarancji, a w razie potrzeby prowadzimy w imieniu naszych Klientów negocjacje z ubezpieczycielami brzmień gwarancji dostosowanych do specyficznych oczekiwań beneficjentów.

Obsługujemy wszystkie rodzaje gwarancji kontraktowych:

  • wadialne,
  • należytego wykonania kontraktu,
  • usunięcia wad i usterek.

Oprócz gwarancji kontraktowych prowadzimy obsługę w zakresie gwarancji zapłaty długu celnego, które zabezpieczają należności celno-podatkowe wobec Izb Celnych.