Mając na względzie treść rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że

 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z korespondencją elektroniczną oraz prowadzoną działalnością jest PROSPECTOR Grupa Konsultingowa Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093994, REGON: 012139310, NIP: 5211239462 z siedzibą w Warszawie (02-261) przy ul. Trojańskiej 7, zwana dalej „Administrator” lub „PROSPECTOR”. W przypadkach wskazanych w pkt 2 c) i 2 e) poniżej PROSPECTOR nie jest administratorem danych, lecz podmiotem przetwarzającym dane na zlecenie administratora będącego Klientem PROSPECTOR.
 2. Celem oraz podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. utrzymanie z Panią/Panem kontaktu w związku z wysłaniem do nas wiadomości drogą elektroniczną lub pocztową; w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prowadzenie korespondencji z osobami, które zwróciły się do PROSPECTOR w celach informacyjnych jest naszym uzasadnionym interesem prawnym,
  2. wykonanie Pani/Pana zlecenia w zakresie czynności brokerskich określonych w stosownych przepisach o dystrybucji ubezpieczeń bądź innych czynności, o ile takie zlecenie zostało przez Panią/ Pana udzielone; w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) lub także art. 9 ust. 2 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. f) RODO,
  3. wykonanie czynności brokerskich określonych w stosownych przepisach o dystrybucji ubezpieczeń na zlecenie podmiotu, który przekazał nam Pani/Pana dane osobowe; w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) lub art. 9 ust. 2 lit. f) RODO,
  4. wykonanie obowiązków wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy zlecenia, umowy o dzieło, o świadczenie usług, umowy sprzedaży, umowy najmu bądź innej umowy wymagającej dokumentowania rozliczeń; w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  5. wykonanie obowiązków wynikających z umowy zawartej z podmiotem, który przekazał nam Pani/Pana dane osobowe; w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  6. informowanie na temat działalności PROSPECTOR, oferowanie usług brokerskich lub innych usług w zakresie prowadzonej przez nas działalności, promocja innych działań PROSPECTOR; w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania czynności zleconych przez Panią/Pana bądź podmiot, który przekazał nam Pani/Pana dane.
 4. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania.
 5. Ma Pani/Pan również prawo żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w RODO i innych obowiązujących przepisach prawa.
 6. W przypadkach wskazanych w pkt 2 a) i 2 d) powyżej ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.
 7. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Pani/Pana dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uczestniczącym w realizacji celów wskazanych w pkt 2 powyżej, w szczególności zakładom ubezpieczeń w przypadkach wskazanych w ppkt b) i c) i podmiotom zaangażowanym w likwidację szkód, a także dostawcom usług zewnętrznych.
 9. Żadne decyzje podejmowane w trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będą zapadać automatycznie i dane te nie będą profilowane, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 10. W przypadkach wskazanych w pkt 2 b), c), d), i e) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, tj. wykonania czynności zleconych przez Panią/Pana lub podmiot, który przekazał nam Pani/Pana dane, w szczególności do dnia zamknięcia spraw związanych ze zgłoszonymi roszczeniami, z zastrzeżeniem dłuższego okresu, jeśli wynika to z obowiązujących przepisów prawa; w przypadku określonym w pkt 2 f) powyżej dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów tam wymienionych.
 11. Nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 12. Jeżeli stwierdzi Pani/Pan naruszenie przepisów RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wyżej wymienionym adresem, poczty elektronicznej pod adresem email:  sekretariat@prospector.com.pl, lub połączenia telefonicznego pod numerem 22 822 18 06.