1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Niniejsza informacja o polityce prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu https://prospector.com.pl (dalej „Serwis”) i opisuje sposób postępowania z danymi osobowymi zbieranymi za pośrednictwem Serwisu. Operatorem Serwisu jest firma PROSPECTOR Grupa Konsultingowa Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093994, REGON: 012139310, NIP: 5211239462 z siedzibą w Warszawie (02-261) przy ul. Trojańskiej 7, zwana dalej „Administrator”. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem:
   1. poczty elektronicznej pod adresem e-mail: sekretariat@prospector.com.pl
   2. poczty tradycyjnej pod wyżej wymienionym adresem,
   3. połączenia telefonicznego pod numerem: 22 822 18 06,
   4. połączenia faksowego pod numerem: 22 853 68 99,
   5. osobistego kontaktu pod wyżej wymienionym adresem od poniedziałku do piątku w godzinach 9 -17, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Każda osoba korzystająca z Serwisu przyjmuje do wiadomości niniejszą informację o polityce prywatności, a w przypadku braku jej akceptacji proszona jest o opuszczenie Serwisu i niepodawanie swoich danych osobowych w kontakcie z Administratorem.
  3. Serwis zbiera informacje o użytkownikach Serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone w formularzach,
   2. poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),
   3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 2. INFORMACJE W FORMULARZACH I STATYSTYKI LOGOWANIA
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika w formularzach.
  2. Ze względów bezpieczeństwa serwery Serwisu rejestrują dzienniki logów zawierające część danych pochodzących z kierowanych do serwera żądań. Są to:
   1. czas rejestracji żądania,
   2. publiczny adres IP, z którego przesłano żądanie,
   3. adres żądanego zasobu (Request URI),
   4. zawartość żądania (Message Body),
   5. identyfikator aplikacji przesyłającej żądanie (User Agent).
  3. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do przeprowadzenia analiz pomocnych w rozwoju i optymalizacji Serwisu. Tworzone statystyki nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Dodatkowo mogą one być wykorzystane do rozpoznania przypadków prób naruszenia integralności Serwisu. Zarejestrowane dzienniki logów przechowywane są przez czas nieokreślony.
  4. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.
   Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora w związku z działaniem Serwisu lub pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem pod wskazanymi powyżej adresami lub podanym numerem telefonu.
  5. Administrator przetwarza dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym na stronie internetowej Serwisu lub podane w kontakcie telefonicznym w celu telefonicznego lub mailowego skontaktowania się z osobą, która wypełniła formularz kontaktowy lub podała dane przez telefon. Administrator robi to w celu odpowiedzi na pytanie, wniosek lub reklamację złożoną w formularzu na wyraźne żądanie osoby przekazującej dane.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Zbieramy wyłącznie dane niezbędne do realizacji wniosku, reklamacji lub innych działań wskazanych na stronach internetowych lub wniosku telefonicznym i na Pani/Pana wyraźne żądanie wyrażone poprzez złożenie wniosku lub zapytania.
   Brak podania przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą realizację wniosku, reklamacji lub innego działania wskazanego przez Panią/Pana.
  7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:
   – podmiotom wspierającym Administratora w realizacji jego procesów biznesowych i operacyjnych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, przy czym przetwarzają one Państwa dane wyłącznie w związku z dostarczaniem usług wspomagających działanie Administratora, takich jak programy do obsługi wniosków, usługi poczty elektronicznej, serwis IT. Podmioty te działają wyłącznie w ramach realizacji zamówionych usług lub działań zleconych przez Administratora i w granicach, w jakich działa Administrator. Podmioty te wykorzystywane są wyłącznie w celu dostarczania rozwiązań wspierających działania Administratora i nie są uprawnione do jakiegokolwiek przetwarzania danych w swoim imieniu;
   – organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 5 powyżej, tj. przez okres:
   1. niezbędny do spełnienia wniosku, reklamacji oraz dla celów udokumentowania tych czynności,
   2. do czasu wycofania zgody – o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody.
  9. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji wywołujących dla Pani/Pana istotne skutki.
  10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
   2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,
   3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   5. prawo do otrzymania swoich danych oraz przesłania tych danych do innego administratora Pani/ Pana danych,
   6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

   Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać kontaktując się z Administratorem pod adresami lub numerami telefonicznymi wskazanymi powyżej.
   Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

  11. W zakresie, w jakim udzielona została przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  12. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  13. Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.
 3. POLITYKA COOKIES
  1. Serwis wykorzystuje technikę plików typu „cookies”. Plik typu „cookie” (zwany także „ciasteczkiem”) jest niewielkim plikiem tekstowym z informacją, zapisywany przez serwer Serwisu na komputerze użytkownika. Taką informację serwer Serwisu może odczytać w trakcie jednego połączenia się z Serwisem z danego komputera. Korzystanie z techniki plików typu „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Stosowana w Serwisie technika „cookies” pozwala określić profil informacji, jakimi użytkownik Serwisu jest zainteresowany. W momencie zamknięcia okna przeglądarki, plik „cookie” jest automatycznie usuwany z komputera Użytkownika.
  2. Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki (linki) znajdują się w Serwisie, w tym polityka „cookies”, jest regulowana odrębnymi postanowieniami zawartymi na wskazanych zewnętrznych stronach internetowych (witrynach). Nie ponosimy odpowiedzialności za to, w jaki sposób takie zewnętrzne witryny postępują z danymi osobowymi użytkowników.