Wiemy, że ochrona zdrowia pracowników odgrywa istotną rolę w zarządzaniu zasobami ludzkimi każdego przedsiębiorstwa, a prywatna opieka medyczna to jeden z najbardziej pożądanych przez pracowników benefitów. Aby zmaksymalizować korzyści pracodawcy przygotowujemy dedykowane programy, oparte na ubezpieczeniach zdrowotnych oraz abonamentach medycznych, powiązane z polityką personalną firmy. Pomagamy w ten sposób zoptymalizować koszty opieki medycznej, zmniejszyć absencje chorobowe oraz zwiększyć lojalność pracowników.

DLACZEGO KORZYSTAMY

Powszechnie widoczne problemy z jakimi boryka się nasza publiczna służba zdrowia coraz bardziej przekładają się na rosnące zainteresowanie prywatną opieką medyczną.

Szacuje się, że wartość wydatków Polaków na prywatną opieką zdrowotną w 2017 roku przekroczyła 40 miliardów zł.

Rozmaite ankiety i badania pokazują, że zdecydowanie najczęściej wymieniane powody korzystania z prywatnej opieki medycznej to:

 • szybki dostęp do wizyt lekarskich, badań i hospitalizacji – omijamy kolejki,
 • nowoczesny sprzęt laboratoryjny i diagnostyczny – większa pewność prawidłowej oceny stanu zdrowia,
 • lepsze planowanie i oszczędność czasu – wizyty umówione przez telefon, na konkretną i dogodną godzinę, przychodnie czynne do godzin wieczornych,
 • większy komfort – miła obsługa, estetyczne otoczenie.

Najefektywniejszym sposobem skorzystania z prywatnej opieki medycznej, uniezależniającym nas od wzrostu wydatków związanych z pogorszeniem się stanu zdrowia, jest wykupienie stałego dostępu do określonego pakietu usług za regularną, miesięczną ryczałtową opłatę. Opłatę niezależną od liczby i rodzaju uzyskanych później w ustalonym okresie (najczęściej rok) świadczeń. Można to zrobić indywidualnie, ale lepszym rozwiązaniem jest forma grupowa, zawierana przez pracodawcę dla pracowników i ewentualnie ich rodzin.

Z punktu widzenia pracownika umowy grupowe są korzystniejsze przede wszystkim ze względu na:

 • brak oceny ryzyka i ankiet medycznych,
 • brak karencji,
 • atrakcyjniejsze warunki.

Pracodawcy decydując się na wykupienie prywatnej opieki medycznej dla swoich pracowników odnoszą wymierne korzyści w postaci między innymi poprawy stanu zdrowia pracowników, zmniejszenia absencji i zwiększenia lojalności oraz zyskują efektywne narzędzie motywacyjne. Dlatego ochrona zdrowia pracowników odgrywa coraz większą rolę w zarządzaniu zasobami ludzkimi każdego przedsiębiorstwa.

Informację, jak możemy Państwu pomóc stworzyć optymalny program prywatnej opieki medycznej dla pracowników w formie grupowego ubezpieczenia zdrowotnego lub abonamentu medycznego znajdą Państwo tutaj.

JAK TO DZIAŁA

Prywatna opieka medyczna to wygodny, bezgotówkowy i szybki dostęp do wielu świadczeń medycznych. Poniżej znajdą Państwo krótkie objaśnienia podstawowych zasad i pojęć związanych z funkcjonowaniem prywatnej opieki medycznej.

Zazwyczaj do dyspozycji osób objętych opieką medyczną jest numer telefonu do działającego przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu call center. Na takiej Infolinii między innymi można:

 • uzyskać informacje o placówkach medycznych, w tym o lekarzach i specjalistach, profilu danej placówki, specjalistycznym wyposażeniu i rehabilitacji, godzinach otwarcia, aptekach,
 • umówić wizytę u lekarza lub badanie w dowolnej placówce medycznej,
 • skorzystać z porady medycznej,
 • uzyskać informacje o przysługujących świadczeniach w ramach danego pakietu,
 • uzyskać informacje o badaniach profilaktycznych,
 • otrzymać informację na temat przygotowania do badań i zabiegów
 • zgłosić reklamację,
 • zgłosić zagubienie karty.
Każda osoba objęta prywatną opieką medyczną otrzymuje indywidualną kartę. Zawiera ona imię i nazwisko osoby upoważnionej do korzystania z opieki medycznej, indywidualny numer i numery telefonów Infolinii. Karta identyfikuje pracownika i potwierdza uprawnienia do bezgotówkowego korzystania z objętych uzgodnionym zakresem świadczeń zdrowotnych we wskazanej sieci placówek na terenie całego kraju. Kartę wraz z dowodem tożsamości należy okazywać przy każdej wizycie w placówce medycznej.
Niektóre oferty zapewniają świadczenia związane z pobytem w szpitalu – jako dodatkową opcję w pakiecie innych usług ambulatoryjnych lub zupełnie oddzielny produkt. Może to być tylko organizacja pobytu w szpitalu, w sali o podwyższonym komforcie, w związku z planową operacją, zabiegiem, porodem lub również pokrycie kosztów pobytu i przeprowadzenia zabiegu/operacji. Do dyspozycji uprawnionych do tego świadczenia są szpitale prywatne a także najlepsze oddziały szpitali publicznych. W każdym przypadku omijamy kolejki związane z publiczną służbą zdrowia.

Obejmuje pełny wymagany przepisami zakres:

 • badania laboratoryjne, diagnostyczne oraz konsultacje specjalistyczne niezbędne do wydania zaświadczenia o zdolności do pracy w związku z badaniami wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi przewidzianym w kodeksie pracy, w tym również badania sanepidarno-epidemiologiczne,
 • rozpoznawanie i ocena ryzyka zawodowego i czynników szkodliwych, wizytacja stanowisk pracy,
 • czynne poradnictwo w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub choroby związane z wykonywaną pracą,
 • zapewnienie udziału Lekarza Medycyny Pracy w zakładowych komisjach BHP.

Najczęściej koszt medycyny pracy jest kalkulowany w postaci miesięcznej ryczałtowej kwoty za każdego pracownika płatnej razem z opłatą za pozostałą część pakietu.

W uzgodnionym terminie, najczęściej raz w miesiącu, pracodawca zgłasza zmiany na liście osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń wynikające ze zmian w stanie zatrudnienia lub zmian sytuacji rodzinnej pracowników. Należna opłata za opiekę medyczną jest przeliczana w zależności od liczby aktualnie objętych nią osób i płatna co miesiąc.
Prywatną opieką mogą być również objęci członkowie rodzin pracowników – małżonek lub partner i dzieci do 18 roku życia, a jeśli się uczą, to do 25 roku życia. Niektóre pakiety przewidują zryczałtowaną opłatę za pakiet rodzinny bez względu na liczbę osób. Występuje również inny wariant płatności – za każdego członka rodziny oddzielnie. Niekiedy bywają dostępne pakiety, którymi można objąć ochroną szerzej rozumianych członków rodziny – np. rodziców lub rodzeństwo. Zazwyczaj koszt opieki zdrowotnej dla swoich rodzin ponoszą bezpośrednio pracownicy.
W celu zapewnienia opieki medycznej na terenie całego kraju zarówno firmy abonamentowe jak i ubezpieczyciele współpracują z różnymi prywatnymi przychodniami i gabinetami lekarskim w różnych miejscowościach. Najbardziej rozbudowane sieci liczą sobie tysiąc i więcej placówek. Placówki są starannie dobierane i sprawdzane pod kątem jakości usług. Często istnieje możliwość wskazania konkretnej przychodni, np. znajdującej się w pobliżu naszego zakładu pracy, nie funkcjonującej jeszcze w danej sieci, z którą ubezpieczyciel lub firma abonamentowa nawiąże współpracę.
W ramach niektórych ofert, szczególnie dotyczy to ubezpieczeń zdrowotnych, możliwe jest korzystanie ze świadczeń objętych umową w zupełnie dowolnych placówkach medycznych, również nie mających podpisanej umowy o współpracy z naszym usługodawcą. W takiej sytuacji posiadaczowi karty refundowane są poniesione koszty na podstawie rachunków. Refundacja przysługuje do wysokości ustalonych limitów. Może być bezwarunkowa – korzystamy z usług w dowolnym miejscu, kiedy i ile chcemy, bo np. tak nam wygodniej, lub warunkowa – możliwa tylko kiedy nasz usługodawca nie jest w stanie wywiązać się z zagwarantowanych w umowie terminów konsultacji lub w pobliżu miejsca naszego pobytu nie ma żadnej współpracującej z nim placówki. Opcja refundacji umożliwia praktycznie natychmiastowy dostęp do świadczeń.
Umowy grupowej prywatnej opieki medycznej mogą być zawierane w trzech formach:

 • jako program obligatoryjny, finansowany przez pracodawcę, gdzie pracodawca opłaca opiekę wszystkim pracownikom lub tylko wybranej przez niego grupie, np. kadra kierownicza, pracownicy kluczowi;
 • jako program fakultatywny, do którego dobrowolnie przystępują zainteresowani nim pracownicy i ponoszą jego koszty ze swoich środków finansowych, a pracodawca tylko potrąca im z wynagrodzenia opłatę i przekazuje ją zbiorczo do ubezpieczyciela lub firmy abonamentowej;
 • jako program mieszany, współfinansowany przez pracownika i pracodawcę.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi pracodawca zapewniający opiekę medyczną swoim pracownikom może w pełni zaliczyć wydatki poniesione na ten cel do kosztów uzyskania przychodu.

Dane teleadresowe współpracujących placówek medycznych podawane są na stronach internetowych usługodawcy. Możemy je też uzyskać na Infolinii. Na wizyty można umawiać się telefonicznie, poprzez Infolinię lub bezpośrednio w placówce medycznej. Niekiedy stosowany jest wymóg umawiania terminów wizyt wyłącznie za pośrednictwem Infolinii. W wielu umowach zapisana jest gwarancja maksymalnego czasu oczekiwania na wizytę, np. 24 h internista, 5 dni specjalista. W przypadku wykonywania badań lub poddawaniu się zabiegom rehabilitacji wymagane jest skierowanie od lekarza.

Obecnie na polskim rynku istnieją dwa sposoby na zaaranżowanie stałej opieki zdrowotnej dla pracowników. Jednym jest zawarcie umowy z prywatnym zakładem opieki zdrowotnej – tzw. abonament medyczny. Innym sposobem jest wykupienie polisy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego. Abonamenty medyczne oferują prywatne przychodnie w formie stałej, ryczałtowej, najczęściej miesięcznej opłaty, za którą przysługują określone w umowie usługi. Usługi są świadczone we własnych przychodniach oraz w sieci innych placówek współpracujących. W przypadku ubezpieczeń zdrowotnych organizatorem usługi jest zakład ubezpieczeń, a świadczenia wykonywane są w placówkach medycznych, z którymi ubezpieczyciel ma podpisane umowy o współpracy. Forma stałej opłaty w postaci składki jest analogiczna jak w przypadku abonamentów.

ŚWIADCZENIA

Pakiety prywatnej opieki medycznej mogą obejmować różne zakresy usług. W zależności od oferty konkretnego usługodawcy można spotkać przede wszystkim następujące świadczenia:

 • Medycyna pracy
 • Infolinia funkcjonująca przez 24 godziny na dobę (umawianie wizyt, zakresy poszczególnych pakietów, informacja na temat placówek kontraktowych, przygotowania do badań i zabiegów, placówek służby zdrowia i aptek na terenie Polski, itp.)
 • Konsultacje lekarskie (lekarze określonych lub wszelkich specjalności)
 • Zabiegi ambulatoryjne lekarskie i pielęgniarskie (takie jak iniekcje, założenie lub zmiana opatrunku, założenie gipsu, nacięcie i drenaż ropnia, wycięcie zmian skórnych, usunięcie kleszcza, itp.)
 • Szczepienia – przede wszystkim przeciwko grypie (wraz z kosztem szczepionki), z możliwością przeprowadzenia szczepienia w zakładzie pracy,
 • Badania laboratoryjne (między innymi hematologiczne, biochemiczne, serologiczne, hormonalne, markery nowotworowe, bakteriologiczne, mykologiczne, moczu, kału, cytologiczne, histopatologiczne, itp.)
 • Badania diagnostyczne (między innymi RTG, USG, EKG, EEG, badania endoskopowe, biopsja, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, scyntygrafia, spirometria, densytometria, itp.)
 • Testy alergiczne (skórne, wraz z kosztem preparatu)
 • Opieka przedporodowa (konsultacje i badania)
 • Stomatologia – profilaktyka, leczenie stomatologiczne wraz z kosztami materiałów (RTG, pantomogram, wypełnienie, leczenie kanałowe, lakierowanie fluorem, scalling i piaskowanie, ekstrakcje, chirurgiczne usunięcie zęba, płukanie zatoki szczękowej, resekcja wierzchołka korzenia, usunięcie ropnia lub torbieli, leczenie paradontozy, kiretaż), protetyka, ortodoncja
 • Wizyty domowe
 • Zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (takie jak hydroterapia – hydromasaże, kąpiele, okłady, balneoterapia – kąpiel solankowa, perełkowa, okłady z borowiny, krioterapia, światłolecznictwo, laseroterapia, elektrolecznictwo – jonoforeza, prądy diadynamiczne, ultrafonoreza, magnoterapia, masaże, kinezyterapia)
 • Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia (pakiet badań kontrolnych w zależności od płci i wieku)
 • Chirurgia jednego dnia
 • Hospitalizacja (pobyt w szpitalu w komfortowych warunkach, wybór lekarza, pokrycie kosztów zabiegów operacyjnych, porodów, itp.)
 • Pokrycie kosztu zakupów środków pomocniczych (między innymi kule, wkładki, protezy, aparaty do mierzenia ciśnienia, inhalatory, pomoce logopedyczne, itp.)
 • Pokrycie kosztu zakupów leków
 • Powtórna opinia medyczna (u najlepszych zagranicznych lekarzy specjalistów)
 • Koszty leczenia poza granicami Polski (związane z wypadkiem lub nagłym zachorowaniem)
 • Psychoterapia
 • Dzienne świadczenie szpitalne (wypłata określonej kwoty za każdy dzień pobytu w szpitalu)
 • Transport medyczny
 • Assistance (dodatkowe świadczenie obejmujące różnorodną pomoc w nagłych przypadkach, taką jak: wizyta domowa lekarza lub pielęgniarki, transport medyczny, pomoc psychologa, organizacja procesu rehabilitacyjnego, dostawa leków, organizacja opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, pomoc domowa po zakończeniu hospitalizacji).

Oferty mają budowę modułową, złożoną z określonych pakietów świadczeń. Standardowe pakiety budowane są w oparciu o wybrane elementy z powyższej listy, uzupełniane jeszcze o jakieś specyficzne, rzadziej występujące świadczenia. Najtańsze warianty zawierają możliwość korzystania z kilku specjalistów i podstawowych badań. Im droższy pakiet tym bardziej rozbudowywany o większą liczbę specjalistów i badań, wizyty domowe, rehabilitację, stomatologię i inne usługi. Dla większych grup możliwe jest wynegocjowanie odstępstw od standardowej oferty zakresowej i skonstruowanie pakietu zgodnego z indywidualnymi potrzebami pracowników danego przedsiębiorstwa.

KORZYŚCI

Wprowadzenie programu prywatnej opieki medycznej każdej firmie przynosi wymierne korzyści, zarówno po stronie pracodawcy jak i pracowników.

 • opłata stanowi koszt uzyskania przychodu firmy;
 • wygodnie zorganizowana obowiązkowa medycyna pracy;
 • efektywne narzędzie w zarządzaniu zasobami ludzkimi – możliwość wprowadzenia zróżnicowanych pakietów w firmie dla różnych grup pracowniczych;
 • zmniejszenie absencji – profilaktyka zdrowotna dla pracowników, szczepienia przeciw grypie, umawianie się pracowników na wizyty na konkretną godzinę (również późnym popołudniem, po pracy), bezpośrednio do każdego lekarza specjalisty (bez skierowania), w pobliskiej placówce;
 • zwiększenie niewielkim kosztem motywacji pracowników – możliwość uzyskania przez pracownika świadczeń wielokrotnie przewyższających opłatę na opiekę zdrowotną,
 • zmniejszenie fluktuacji kadr – lepsze przywiązanie pracowników do firmy i przyciągnięcie nowych;
 • zwiększenie atrakcyjności firmy na rynku pracy – prywatna opieka medyczna jest obecnie najlepiej postrzeganym bonusem;
 • zwiększenie wydajności pracowników przez poprawę stanu ich zdrowia.
 • łatwy i szybki nielimitowany dostęp do najlepszych lekarzy specjalistów (bez skierowania) i badań w komfortowych warunkach i na najlepszym sprzęcie medycznym,
 • swobodny wybór lekarza i placówki medycznej,
 • możliwość natychmiastowego korzystania z usług – dla opieki ambulatoryjnej praktycznie brak okresów karencji,
 • brak medycznej oceny ryzyka – możliwość objęcia opieką na atrakcyjnych warunkach osób starszych i chorych,
 • możliwość objęcia opieką zdrowotną na korzystnych warunkach członków rodziny pracownika,
 • możliwość uzyskania przez pracownika świadczeń wielokrotnie przewyższających stałą opłatę za opiekę zdrowotną,
 • poprawa stanu zdrowia dzięki lepszej profilaktyce i opiece medycznej.

Służymy pomocą w przygotowaniu i wdrożeniu najbardziej optymalnych dla danego przedsiębiorstwa rozwiązań, tak aby zmaksymalizować korzyści płynące z programu prywatnej opieki medycznej. Korzystając z naszego doświadczenia mogą Państwo obniżyć koszty przy zachowaniu funkcjonalności dotychczas posiadanego programu.

PRAKTYCZNE ASPEKTY

Nie każda umowa prywatnej opieki medycznej spełni oczekiwania i zapewni właściwy zakres świadczeń. Co prawda rosnąca liczba podmiotów oferujących prywatną opiekę medyczną i poszerzanie przez nie zakresu usług pozwala na coraz lepsze dopasowanie pakietów medycznych do indywidualnych potrzeb każdego zakładu pracy. Ale dynamicznie zmieniający się rynek rodzi też wiele rozterek związanych z wyborem właściwego rozwiązania.

Dlatego oferujemy Państwu profesjonalne wsparcie naszej firmy w przygotowaniu i wdrożeniu programu grupowej opieki medycznej dla pracowników.
Niuanse w zakresach świadczeń, praktyczne aspekty funkcjonowania poszczególnych rozwiązań, znajomość możliwych odstępstw od standardowych warunków, wymagają specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Aby uniknąć rozczarowania zawartą umową, jeszcze na etapie rozpatrywania ofert prywatnej opieki zdrowotnej dla pracowników należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Poniżej zwracamy uwagę na kilka istotnych, a mniej eksponowanych elementów, mających wpływ na komfort i możliwość korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego lub abonamentu medycznego.

Zwykle oferty ubezpieczeń zdrowotnych lub abonamentów mamy prezentowane w formie tabeli. Nazwy rodzajów świadczeń brzmią bardzo do siebie podobnie i łatwo jest na tej podstawie przygotować zestawienie. Rzeczywiście, takie tabelaryczne porównania stanowią duże ułatwienie. Jednak nie można przy tym zapominać, że część świadczeń, nazywając się tak samo, zawiera nieco inny zakres usług.

 • Najprostsze rozróżnienie, to liczba usług, jaka składa się na daną grupę świadczeń. Np. katalog zabiegów ambulatoryjnych może ograniczać się do kilku prostych czynności, typu iniekcja, opatrzenie rany, usunięcie kleszcza, albo zawierać szereg bardziej skomplikowanych zabiegów, takich jak usunięcie zmian skórnych, punkcja zatok, biopsja. Duże różnice występują też przy liczbie i rodzajach badań laboratoryjnych.
 • Niekiedy usługa może pokrywać lub nie koszt niezbędnych preparatów, takich jak szczepionka, preparaty do testów alergicznych, kontrast w badaniach diagnostycznych typu tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny.
 • Coraz częściej zdarza się, że lekarze zalecają wykonanie niektórych badań endoskopowych (gastroskopia, kolonoskopia) w lekkiej narkozie. Nie wszyscy usługodawcy oferujący te badania pokrywają także koszty narkozy.
 • Spore różnice zakresowe spotkamy w rehabilitacji. Stosowane ograniczenia dotyczą najczęściej liczby zabiegów (limit na rok lub na dane schorzenia) lub przyczyny konieczności jej zastosowania – np. nie przysługuje po incydentach neurologicznych i naczyniowo-mózgowych, albo możliwa tylko w następstwie wypadku, albo nie przysługuje po operacji, itd. Ponadto oczywiście oferty różnią się liczbą i rodzajem możliwych do zastosowania zabiegów.
 • W refundacji ważne są wysokości limitów wydatków na poszczególne usługi, jakie mogą zostać pokryte. Warto też zwrócić uwagę na istnienie lub brak ograniczeń w swobodzie korzystania z refundacji.
Na komfort korzystania z zagwarantowanych w umowie usług duży wpływ ma liczba, rodzaj i lokalizacja placówek dostępnych bezgotówkowo. Porównując oferty trzeba koniecznie przeanalizować gdzie w pobliżu znajdują się przychodnie i jakie usługi są w nich dostępne.

Zarówno w ofertach zakładów ubezpieczeń jak i firm abonamentowych stosowane są rozmaite wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności. Poniżej wybrane przykłady, spotykane tylko w niektórych ofertach, braku pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych w przypadku:

 • epidemii
 • katastrof naturalnych
 • gruźlicy
 • zakażenia wirusem HIV, leczenia i następstw AIDS
 • chorób i zaburzeń psychicznych
 • chorób i wypadków spowodowanych działaniem środków wybuchowych
 • wyczynowego uprawiania sportu
 • uprawiania sportów wysokiego ryzyka (np. takich jak: alpinizm, baloniarstwo, lotnictwo, nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, skoki na linie, spadochroniarstwo, speleologia, sporty motorowodne, szybownictwo, wyścigi samochodowe i motocyklowe)
 • prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień lub prowadzenia pojazdów niedopuszczonych do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • wad wrodzonych
 • ciąży wysokiego ryzyka
 • diagnozowania i leczenia niepłodności
 • leczenia chorób i następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych przed objęciem daną umową prywatnej opieki medycznej.
Pewnym problemem może być też dopuszczalny wiek przystąpienia do opieki medycznej. Najczęściej stosowana jest granica 64 – 65 lat, co w wielu przypadkach może powodować brak możliwości objęcia opieką wszystkich pracowników, również tych starszych.

Część wyłączeń i ograniczeń można zniwelować na etapie negocjacji warunków umowy przez zastosowanie odpowiednich zapisów szczególnych. Żeby to zrobić, trzeba najpierw mieć świadomość, że istnieją. Korzystając z naszej pomocy zyskują Państwo pewność, że nic nie zostało pominięte.

W CZYM MOŻEMY POMÓC

W ramach współpracy wykonujemy dla naszych Klientów szereg usług:

 • Audyt zdrowotny obejmujący analizę czynników mających wpływ na ocenę ryzyka zdrowotnego (struktura zatrudnienia, stanowiska pracy, absencje) oraz zbadanie aktualnego zabezpieczenia zdrowia pracowników (medycyna pracy, istniejąca opieka medyczna, programy profilaktyczne);
 • Opracowanie założeń do programu prywatnej opieki medycznej z uwzględnieniem wniosków wynikających z audytu zdrowotnego, specyfiki przedsiębiorstwa (fluktuacja kadr, podróże służbowe) oraz modelu zarządzania zasobami ludzkimi danej firmy (pracownicy kluczowi, ścieżka rozwoju);
 • Analizę możliwości rynkowych – zebranie i szczegółowe porównanie ofert podmiotów oferujących prywatną opiekę medyczną – zarówno ubezpieczycieli jak i firm abonamentowych;
 • Doradztwo w wyborze najlepszego rozwiązania w oparciu o uzgodnione założenia do programu, preferencje cenowe i zakresowe, podział pracowników na grupy, bliskość placówek medycznych w pobliżu miejsca pracy i zamieszkania, pakiety dla rodzin pracowników, specjalne opcje dla kadry zarządzającej (np. konieczność zapewnienia opieki medycznej również poza granicami Polski);
 • Pomoc we wdrożeniu programu – negocjowanie warunków i szczegółowych zapisów umowy z wybranym usługodawcą, przygotowanie informatora dla pracowników prezentującego sposób korzystania z opieki medycznej, przysługujące uprawnienia i uzyskiwane korzyści;
 • Wsparcie w administrowaniu programem – przeszkolenie personelu firmy wyznaczonego do obsługi umowy w zakresie procedur wynikających z zawartego kontraktu (zgłaszanie zmian stanu pracowników, kierowanie na badania medycyny pracy), bieżąca pomoc w wykonywaniu umowy (wnioski o refundację, roszczenia, nadzorowanie terminów) i egzekwowaniu uprawnień (ewentualne reklamacje);
 • Raportowanie i monitoring funkcjonowania programu – okresowe informacje na temat wykorzystania umowy, reagowanie na zmieniającą się sytuację przedsiębiorstwa i nowe potrzeby, śledzenie możliwych do zaimplementowania nowości rynkowych, analiza zadowolenia pracowników z programu (ankiety).

Zaprezentowany schemat usług i postępowania jest rozwiązaniem modelowym, które może zostać zmodyfikowane w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta.

Nasi eksperci od lat doradzają przy tworzeniu programów prywatnej opieki medycznej oraz uczestniczą w ich obsłudze. Braliśmy udział w przygotowaniu bardzo zróżnicowanych programów, zarówno z wykorzystaniem zakładów ubezpieczeń jak i firm abonamentowych. Z naszych usług korzystały mniejsze i większe polskie przedsiębiorstwa różnych branż, międzynarodowe korporacje, a także instytucje sektora budżetowego (zawieranie umów w trybie zamówień publicznych). Przygotowywaliśmy programy obligatoryjne (finansowane przez pracodawcę), fakultatywne (finansowane przez pracownika) a także współfinansowane przez obie strony; programy obejmujące wszystkich lub tylko wybranych pracowników. Uczestnicząc w bieżącej obsłudze umów znamy praktyczne aspekty funkcjonowania poszczególnych rozwiązań.