Przed opracowaniem programu ubezpieczenia przeprowadzamy lustrację ryzyk i wykonujemy audyt aktualnej ochrony ubezpieczeniowej w celu przygotowania adekwatnych, indywidualnych rozwiązań. Uwzględniamy otoczenie, sposób magazynowania wyrobów i surowców oraz konsekwencje ewentualnych przerw w działalności spowodowanych szkodą aby zapewnić naszym Klientom kompleksową ochronę.

Ubezpieczenia majątkowe, takie jak:

  • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych lub
  • ubezpieczenie od wszystkich ryzyk oraz
  • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku,

to podstawowe zabezpieczenie mienia każdej firmy i instytucji przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi.

Ich uzupełnieniem są bardziej wyspecjalizowane ubezpieczenia techniczne, dedykowane maszynom i urządzeniom oraz zabezpieczające procesy budowy i montażu:

  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
  • ubezpieczenie maszyn od awarii,
  • ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych,
  • ubezpieczenie robót budowlano-montażowych od wszystkich ryzyk.

Jednak nawet najlepsze ubezpieczenie majątkowe nie zapewni pełnej ochrony przedsiębiorstwu działającemu w konkurencyjnym otoczeniu. Będące następstwem szkody w mieniu przestoje w produkcji, skutkujące brakiem realizacji dostaw i spadkiem udziału w rynku, przy konieczności ponoszenia kosztów stałych, mogą bardzo negatywnie odbić się na wynikach finansowych, utrudnić odzyskanie rentowności oraz zadecydować o dalszym istnieniu (lub nie) firmy. Dlatego jako komplementarne zabezpieczenie przedsiębiorstw proponujemy ubezpieczenie utraty zysku – tak zwane „Business Interruption” – zapewniające stabilizację sytuacji finansowej, gdy na skutek przerwy w działalności spowodowanej zdarzeniem losowym niemożliwe okaże się osiągnięcie założonych wyników ekonomicznych.

Dodatkowo, w razie potrzeby, zabezpieczamy towary i produkty podczas ich transportu aranżując ubezpieczenie cargo. Ubezpieczenie może obejmować transport własny jak i realizowany przez zawodowych przewoźników, krajowy i międzynarodowy, i dotyczyć transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego.

W każdym przypadku optymalizujemy koszty ubezpieczeń i aktywnie wspieramy naszych Klientów w procesie likwidacji szkód.