Rosnąca świadomość społeczna powoduje stały wzrost ilości i wartości rozmaitych roszczeń wynikających z szeroko pojętej odpowiedzialności cywilnej. Minimalizujemy finansowe skutki ryzyka prowadzonej działalności dzięki odpowiednio dobranym ubezpieczeniom odpowiedzialności cywilnej związanej między innymi z:

  • posiadaniem mienia,
  • wykonywaniem kontraktu,
  • wprowadzaniem produktu do obrotu,
  • prowadzeniem profesjonalnej działalności zawodowej.

Przygotowując programy ubezpieczeń OC dbamy o niezbędne rozszerzenia zakresu wynikające z charakteru działalności danego podmiotu, takie jak:

  • odpowiedzialność pracodawcy,
  • odpowiedzialność najemcy,
  • odpowiedzialność wzajemna stron kontraktu,
  • odpowiedzialność za podwykonawców,
  • szkody środowiskowe,
  • czyste straty finansowe, itd.

Ubezpieczenie Członków Zarządu
Dodatkowo zwiększamy komfort pracy Członków Zarządów i Rad Nadzorczych aranżując ubezpieczenia odpowiedzialności władz spółki (D&O). Należy pamiętać, że do odpowiedzialności członków władz spółek mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych, które stanowią że osoby te odpowiadają za szkody wyrządzone spółce do pełnej wysokości szkody. W praktyce oznacza to, iż członkowie władz spółek odpowiadają całym własnym majątkiem za podejmowane działania lub zaniechania służbowe.

Ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółki chroni spółkę oraz członków jej władz przed roszczeniami związanymi z wykonywaną przez nich funkcją. Ubezpieczenie będzie działało zarówno w przypadku roszczenia ze strony kontrahenta, akcjonariusza czy pracownika, jak i pozwu ze strony samej spółki. Ubezpieczenie zapewnia odzyskanie przez spółkę środków utraconych na skutek błędnych decyzji, nawet gdy odpowiedzialni za nie członkowie jej władz nie mają możliwości pokrycia roszczeń. Ubezpieczenie obejmuje również sytuację, gdy spółka jest zobowiązana do pokrycia roszczenia w imieniu członka swoich władz. Oprócz wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty obrony.

Polisy odpowiedzialności członków władz spółki kapitałowej podnoszą wiarygodność przedsiębiorstwa w oczach inwestorów, kontrahentów, akcjonariuszy, pracowników i wszystkich zainteresowanych uczestników rynku oraz realnie pomagają spółce zabezpieczyć się przed stratami finansowymi spowodowanymi błędnymi decyzjami osób zajmujących kierownicze stanowiska. Jednocześnie polisy te zabezpieczają majątek własny członków władz spółek przed negatywnymi skutkami podejmowanych przez nich decyzji.