W ramach rozwiązań dedykowanych osobom, aranżujemy grupowe programy:

 • ubezpieczeń zdrowotnych
 • medyczne (abonamentowe)
 • ubezpieczenia na życie z opcjami pro-rodzinnymi
 • ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym
 • emerytalne
 • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą.

Takie programy mogą obejmować całą załogę, wybrane grupy pracownicze lub tylko kadrę zarządzającą. Zapewniamy też specjalne rozwiązania dla związków zawodowych. Wielość dostępnych na rynku rozwiązań pozwala na każdorazowe unikalne dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb i oczekiwań pracodawcy i pracowników.

Składka może być:

 • potrącana z wynagrodzenia pracownika,
 • sponsorowana przez pracodawcę,
 • opłacana w części przez pracodawcę i w części przez pracownika.

Składka opłacana przez pracodawcę stanowi dla niego koszt uzyskania przychodu.

Grupowe programy ubezpieczeniowe, medyczne bądź emerytalne posiadają wiele zalet, takich jak:

 • niski koszt,
 • uproszczona procedura przystępowania do programu poszczególnych pracowników,
 • brak konieczności wykonywania badań medycznych,
 • szeroki zakres dodatkowych opcji niedostępnych w ofertach indywidualnych.

Ubezpieczeniowe programy dla załóg i menadżerów są coraz częściej wykorzystywane jako dodatkowe narzędzie motywacyjne, zwiększające atrakcyjność pracodawcy i wiążące pracowników z firmą.

Podmiotom zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych również do zawierania umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego finansowanego ze środków pracowników pomagamy przygotować i przeprowadzić postępowanie na ubezpieczenie a następnie wdrożyć program.

 

Trudności ze znalezieniem pracowników, coraz niższa stopa zastąpienia z ZUS, niski poziom oszczędności Polaków – to wszystko sprawia, że coraz większym zainteresowaniem pracodawców i pracowników cieszą się programy emerytalne. Takie programy stanowią dla każdego Pracodawcy bardzo atrakcyjny element polityki płacowej. Dodatkowe korzyści w postaci ulg finansowych (składka podstawowa opłacana przez pracodawcę nie jest wliczana do wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, a wypłacane środki zwolnione są z podatku) w programach grupowych dotychczas niosły ze sobą jedynie PPE (Pracownicze Programy Emerytalne).

Od 2019 roku weszła nowa, powszechna i obowiązkowa forma oszczędzania w formie PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe). Nowe przepisy stawiają przed pracodawcami duże wyzwanie zarówno formalne jak i organizacyjne, rodząc wiele pytań i wątpliwości. Jak to wszystko zaplanować i zorganizować? Jak wybrać właściwy podmiot do zarządzania środkami? Jak wdrożyć program w zakładzie pracy? Jak nim właściwie administrować? Co jest konieczne a co możliwe?

Nasi eksperci służą pomocą na każdym etapie budowania takich programów i sprawnie przeprowadzają przez cały proces minimalizując koszty i maksymalizując korzyści.