ZAKRES USŁUG

PROSPECTOR zajmuje się głównie kompleksową obsługą brokerską firm i instytucji. Standardowe działania, jakie podejmujemy na zlecenie Klienta, obejmują:

 • identyfikację ryzyk,
 • konstrukcję programu ubezpieczeniowego,
 • zebranie i opracowanie ofert ubezpieczenia,
 • rekomendację dla najkorzystniejszej oferty,
 • doprowadzenie do zawarcia właściwych umów ubezpieczenia,
 • obsługę i wykonywanie zawartych umów ubezpieczenia.

Po aranżacji i wdrożeniu programu ubezpieczeniowego, nasza obsługa automatycznie obejmuje nadzór i uczestnictwo w procesie likwidacji szkód oraz czynności związane z bieżącą administracją polis, takie jak:

 • przyjmowanie i monitorowanie zgłoszeń o szkodach,
 • występowanie z odwołaniami,
 • kontrola terminowości zgłoszeń i rozliczeń dotyczących doubezpieczeń oraz okresowych płatności składki,
 • adaptacje programu w związku ze zmianami w przedmiocie ubezpieczenia,
 • cesje praw z umowy ubezpieczenia.

Oferowane przez nas usługi obejmują także doradztwo wspierające proces zarządzania ryzykiem finansowym przedsiębiorstw. Specyficzne rozwiązania ubezpieczeniowe, które proponujemy w tym zakresie, pozwalają w szczególności:

 • zmniejszyć straty finansowe z tytułu przerw w działalności spowodowanych
 • wystąpieniem szkód losowych,
 • lepiej zabezpieczyć kredytowanie kontrahentów,
 • dywersyfikować instrumenty finansowe zabezpieczające zobowiązania Klienta,
 • uniknąć zakłóceń w działalności firmy w przypadku wysunięcia wobec niej nieprzewidzianych roszczeń finansowych.

Oferta PROSPECTOR dla podmiotów sektora finansów publicznych obejmuje dodatkowo udział brokera specjalisty w pracach komisji przetargowej i pomoc w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wyłonieniu najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia.

Zajmujemy się również tworzeniem koncepcji wykorzystania przez Klientów korporacyjnych ubezpieczeń dla celów ekspansji, poprzez wzbogacenie oferty danej marki o odpowiednio dopasowany produkt ubezpieczeniowy. Stanowi on dla konsumenta wartość dodaną w postaci wzmocnionego poczucia bezpieczeństwa i zwiększa prawdopodobieństwo zakupu.

Oddzielnym obszarem naszych usług są programy adresowane do załóg przedsiębiorstw i kadry menedżerskiej, w ramach których aranżujemy grupowe ubezpieczenia na życie oraz doradzamy w zakresie planów emerytalnych i wykorzystania zewnętrznych świadczeń opieki medycznej.

Wśród Klientów, do których adresujemy nasze usługi, znajdują się:

 • zakłady przemysłowe,
 • instytucje sektora finansów publicznych,
 • firmy zagraniczne wymagające lokalnego serwisu w Polsce,
 • instytucje finansowe,
 • przedsiębiorstwa różnych branż.

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW

Współpraca z PROSPECTOR dla naszych Klientów oznacza:

 • oszczędności w wydatkach na ubezpieczenia uzyskiwane dzięki przeprowadzeniu przez nas konkursów ofert i wykorzystaniu konkurencji pomiędzy towarzystwami,
 • dopasowanie programu ubezpieczeń do potrzeb i możliwości, co skutkuje uszczelnieniem ochrony i dostosowaniem jej zakresu do istniejących zagrożeń,
 • większą koncentrację personelu Klienta na jego podstawowej działalności dzięki przejęciu procedur ubezpieczeniowych przez PROSPECTOR,
 • otrzymanie pomocy w zgłaszaniu roszczeń do ubezpieczyciela, co zwiększa skuteczność uzyskiwania odszkodowań,
 • możliwość pozyskania od ubezpieczycieli funduszy prewencyjnych, z których finansowane są wydatki Klienta obniżające szkodowość,
 • wartość dodaną w postaci doradztwa w kwestiach wykraczających poza sferę czysto ubezpieczeniową (np. system benefitów pracowniczych, prawo zamówień publicznych, wyceny majątku, formułowanie wymogów ubezpieczeniowych wobec kontrahentów, zarządzanie należnościami).

Programy ubezpieczeniowe, które aranżujemy i wprowadzamy w życie, pomagają naszym Klientom:

 • chronić posiadany majątek,
 • zabezpieczyć dotychczasowe osiągnięcia,
 • zmniejszyć ryzyko prowadzenia biznesu,
 • spełnić zobowiązania gwarancyjne,
 • poprawić konkurencyjność oferty handlowej,
 • zwiększyć lojalność odbiorców i konsumentów,
 • zabezpieczyć pracowników i zwiększyć ich motywację.

JAK DZIAŁAMY

Właściwy program ubezpieczenia to nie luksus, lecz konieczność.

To stwierdzenie w równym stopniu dotyczy firm małych i średnich, co rynkowych gigantów. Gdy poważne przypadłości losowe dotykają majątek tych ostatnich, uruchomienie rezerw przez lata może ciążyć na wynikach finansowych i pozycji firmy. Dla mniejszych firm w podobnych sytuacjach przezorność wykazana w porę jest często jedyną szansą przetrwania.

Dlatego przygotowanie i wdrożenie odpowiedniego programu ubezpieczeniowego najlepiej powierzyć profesjonalnemu brokerowi ubezpieczeniowemu. Ścisła współpraca brokera z kierownictwem firmy i wyznaczonymi służbami operacyjnymi zawsze przynosi wymierne efekty.

PROSPECTOR realizuje współpracę z firmami i instytucjami dotyczącą ich ubezpieczenia opierając się na opisanym poniżej schemacie, który oczywiście może być odpowiednio skorygowany w zależności od oczekiwań i potrzeb danego Klienta.

I. ROZSTRZYGNĄĆ KWESTIE PODSTAWOWE

Przed podjęciem kroków zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia należy rozstrzygnąć następujące kwestie:

 1. Gdzie może pojawić się ryzyko zagrażające firmie? Czy dotyczy ono:
  • majątku firmy lub mienia jej powierzonego,
  • jej pracowników,
  • sposobu działania lub procesów technologicznych,
  • obrotów handlowych,
  • kontrahentów,
  • produktów lub świadczonych usług,
  • danych przechowywanych w firmie,
  • osób postronnych.
 1. Czy zlokalizowane obszary ryzyka można efektywnie ubezpieczyć, czy też wskazane lub konieczne jest radzenie sobie z ryzykiem innymi sposobami (np. poprzez usprawnienia jakościowe wewnątrz firmy lub cedowanie ryzyka na podmioty zewnętrzne nie będące ubezpieczycielami)?
 2. Jakie ubezpieczenia należy w warunkach działania danej firmy traktować jako podstawowe, a jakie uznać za luksus, bez którego firma może bezpiecznie, aczkolwiek mniej komfortowo prowadzić działalność?
 3. Jeśli przyjęto, że ubezpieczenie jest sposobem na ograniczenie danego ryzyka, czy warto utrzymywać stały stosunek ubezpieczenia w powtarzanych okresach (umowy generalne), czy lepiej wykupywać daną polisę doraźnie w miarę potrzeb (np. przy zakupie samochodów, transporcie towarów, itp.)?

II. USTALIĆ MOŻLIWOŚCI

Mając rozstrzygnięte kwestie podstawowe, warto poszukać optymalnej oferty dla plasowania ubezpieczeń firmy. Dotyczy to zarówno wyboru zakładu ubezpieczeń, ceny, jak i warunków ubezpieczenia. Temu celowi służyć będą:

 1. Przygotowanie zapytania ofertowego z uwzględnieniem:
  • przedmiotu i wartości ubezpieczenia
  • oczekiwanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej
  • wariantowych rozwiązań co do systemu ubezpieczania (np. na „sumy stałe” czy „pierwsze ryzyko”?)
  • informacji o sposobach zabezpieczenia mienia lub działalności, które będą przedmiotem ubezpieczenia
  • wniosków płynących z analizy zdarzeń szkodowych powodujących straty firmy w okresie poprzednim (tych objętych i nieobjętych dotychczasowym ubezpieczeniem).
 1. Skierowanie zapytania do wybranych zakładów ubezpieczeń, które mają w swojej ofercie produkty ubezpieczeniowe mogące zapewniać poszukiwaną ochronę.
 2. Analiza i porównanie otrzymanych ofert, z uwzględnieniem:
  • ceny ubezpieczenia,
  • zakresu pokrycia ubezpieczeniowego,
  • warunków ubezpieczenia, zwłaszcza wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę,
  • formuły wypłaty odszkodowań,
  • procedur zgłoszeniowych,
  • otwartości na modyfikacje.
 3. Przeprowadzenie negocjacji z wybranymi zakładami ubezpieczeń, dopasowujących oferty do potrzeb i możliwości firmy.

III. ZADBAĆ O POPRAWNOŚĆ ROZWIĄZAŃ

Przed wyciągnięciem wniosków, co do lokowania ubezpieczeń w konkretnych zakładach, wskazana jest weryfikacja:

 1. możliwości spełnienia przez firmę wszystkich warunków gwarantujących skuteczność ubezpieczenia, szczególnie wymogów dotyczących technicznego zabezpieczenia mienia przed pożarem, kradzieżą lub rabunkiem oraz procedur profilaktycznych,
 2. wiarygodności finansowej zakładów ubezpieczeń,
 3. możliwości sprawnej obsługi ubezpieczenia, szczególnie likwidacji szkód, przez strukturę organizacyjną zakładu ubezpieczeń (oferty „na wyrost”).
 4. czy firma winna kierować się ograniczeniami finansowymi wobec wydatków związanych z ubezpieczeniami, a jeśli tak, to, na jakim poziomie lub w zależności od jakich parametrów można określić limit tych wydatków?

Zawarcie umów ubezpieczenia powinno zostać poprzedzone szczegółowymi ustaleniami w kwestiach regulujących:

 1. przystawanie warunków ubezpieczenia do specyfiki firmy, tak by z powodu ogólnych wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, zwykle słabo eksponowanych, nie pozostawić poza programem ubezpieczenia istotnych aspektów działalności firmy, takich jak np. szczególny charakter świadczonych usług, użytkowanie mienia w leasingu, zatrudnianie podwykonawców, wykonawstwo instalacji wodnych i pokrewnych, transport własny, itp.,
 1. zatrzymanie akceptowalnej części ryzyka w firmie (franszyzy, udziały własne w szkodzie, świadome ograniczenie zakresu ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń) powiązane z adekwatnym obniżeniem składki ubezpieczeniowej,
 2. system korelujący sumy ubezpieczenia ze sposobem wyliczenia wysokości odszkodowania, tj. deklarowaną wartość ubezpieczonego mienia z funkcją, jaką ma spełnić ewentualne odszkodowanie (np. ubezpieczenie w wartości uwzględniającej zużycie lub umożliwiającej pełne odtworzenie mienia),
 3. wprowadzenie klauzul dodatkowych.

Po aranżacji i wdrożeniu programu ubezpieczeniowego, nasza obsługa automatycznie obejmuje nadzór i uczestnictwo w procesie likwidacji szkód oraz czynności związane z bieżącą administracją polis. Do obsługi każdego przedsiębiorstwa wyznaczamy zawsze jednego brokera – opiekuna Klienta. Taka osoba musi posiadać wyższe wykształcenie, odpowiednie formalne kwalifikacje potwierdzone egzaminem państwowym i co najmniej kilkuletnie doświadczenie w pracy brokerskiej.

CASE STUDY

Ubezpieczenie należności

Stan wyjściowy: Firma dystrybucyjna z branży budowlanej. Od kilku lat umowa ubezpieczenia należności w tym samym towarzystwie, zawierana bezpośrednio bez udziału brokera. Niekonkurencyjna składka, warunki ubezpieczenia nie dostosowane do praktyki przedsiębiorstwa. Dodatkowo ubezpieczyciel obniżył limity kredytowe w trakcie trwania umowy i odmówił wypłaty odszkodowania.

Działanie PROSPECTOR: przeprowadzenie konkursu ofert – pełny przegląd rynku, w efekcie zmiana ubezpieczyciela, wynegocjowanie umowy dopasowanej do procedur Klienta, z wyższymi limitami kredytowymi i niższą o 30% składką. Przygotowanie przez Prospector odwołania od odmownej decyzji poprzedniego ubezpieczyciela i doprowadzenie do częściowej wypłaty odszkodowania (130 tys. zł).

Ubezpieczenie na życie

Stan wyjściowy: Klient z kilkunastoma oddziałami w całej Polsce. Łącznie blisko 2 tys. pracowników. Każdy oddział miał swoje własną polisę grupową na nieco odmiennych warunkach, ale praktycznie wszystkie z tym samym ubezpieczycielem. Brak wykorzystania efektu skali.

Działanie PROSPECTOR: analiza aktualnych polis, przeprowadzenie ankiety wśród pracowników badającej ich preferencje, przygotowanie jednego programu z kilkoma wariantami ubezpieczenia różniącymi się zakresem świadczeń i wysokością składek, tak aby każdy pracownik mógł dobrać wariant do swojej sytuacji, przeprowadzenie konkursu ofert skutkującego znacznym poprawieniem relacji ceny do zakresu przy rozszerzeniu ochrony ubezpieczeniowej, aktywne wsparcie Klienta we wdrożeniu ubezpieczenia i pomoc w bieżącej obsłudze roszczeń.

Ubezpieczenie floty

Stan wyjściowy: Kilka spółek w grupie kapitałowej z branży usługowej. Pojazdy zarówno własne jak i leasingowane, z niewyrównanymi okresami ubezpieczenia, ubezpieczane w różnych towarzystwach. Brak umowy generalnej, wysokie składki. Problemy z terminowością odnowień polis – brak osoby odpowiedzialnej za ubezpieczenia po stronie Klienta.

Działanie PROSPECTOR: przeprowadzenie konkursu ofert i wynegocjowanie bardzo korzystnej umowy generalnej obejmującej wszystkie spółki, przejęcie procesu monitorowania odnowień i obsługi polis, doprowadzenie do wyrównania okresów ubezpieczenia, włączenie do ubezpieczenia także pojazdów leasingowanych na korzystniejszych warunkach niż oferowane przez firmę leasingową, uzyskanie istotnych oszczędności na składce.

Ubezpieczenie majątku

Stan wyjściowy: Klient z rozproszonym, dużym majątkiem – wiele budynków. Umowa ubezpieczenia niewystarczająco dostosowana do specyfiki działalności, rodzaju posiadanego mienia i narażeń. Dodatkowo kilka jednostek organizacyjnych ubezpieczających się samodzielnie. Brak nadzoru nad likwidacją szkód skutkujący brakami w wypłatach odszkodowań.

Działanie PROSPECTOR: zaproponowanie zapisów skutecznie rozszerzających i dostosowujących ochronę ubezpieczeniową do działalności i ryzyk, przeprowadzenie przetargu, włączenie do jednej umowy generalnej wszystkich jednostek organizacyjnych z uzyskaniem dużych oszczędności wynikających z efektu skali, zweryfikowanie niezlikwidowanych szkód lub odmów wypłaty z ostatnich 3 lat i skuteczne uzyskanie wypłat należnych odszkodowań, przejęcie nadzoru nad zgłaszaniem i wypłatą odszkodowań.