PROSPECTOR posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów z sektora finansów publicznych. Nasi pracownicy uczestniczyli w wielu postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia, pojazdów, odpowiedzialności cywilnej,  ubezpieczenia grupowe pracowników czy opiekę medyczną, występując jako biegli lub członkowie komisji przetargowych. Przeprowadzamy również samodzielnie postępowania działając jako pełnomocnik zamawiającego.

Wydatki na zakup usług ubezpieczeniowych podlegają przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych w takim samym zakresie, jak wszelkie inne wydatki środków publicznych. Zamówienie udzielone na ubezpieczenie, służące należytemu zabezpieczeniu mienia lub interesu publicznego, pozwala oczekiwać, że dzięki ustawowemu mechanizmowi wyłaniania najkorzystniejszej oferty, środki publiczne będą efektywnie wydatkowane. Pożądany skutek nie zostanie jednak osiągnięty bez racjonalnej identyfikacji ryzyk i określenia programu ubezpieczeniowego, według zasad podobnych do przedstawionych w części Jak działamy.

Ponadto, zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych, rygorom ustawy podlega również zawieranie umów dobrowolnego grupowego ubezpieczenia pracowników, takich jak ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia zdrowotne. Nawet w sytuacji, kiedy składka jest w całości opłacana ze środków pracowników.

Jednak dzięki odpowiedniemu podejściu do zamówienia, jednostki i instytucje, które zobowiązane są stosować przepisy ww. ustawy, mogą uzyskać znaczną poprawę efektywności ubezpieczeń poprzez:

  • wykorzystanie efektu skali dla obniżenia składki ubezpieczeniowej (komasacja ubezpieczeń, zawieranie umów generalnych),
  • modyfikację proponowanych przez zakłady ubezpieczeń standardowych warunków ubezpieczenia w celu dostosowania ich do potrzeb Zamawiającego,
  • uwzględnienie w programie ubezpieczenia wniosków płynących z analizy wcześniej zaistniałych zdarzeń szkodowych,
  • usprawnienie procedur ubezpieczeniowych,
  • zapewnienie sobie większej skuteczności w egzekwowaniu praw nabytych z umowy ubezpieczenia.

Podstawowym narzędziem dla odpowiedniego kształtowania relacji z wykonawcą jest właściwe zdefiniowanie przedmiotu zamówienia, co w przypadku ubezpieczeń oznacza postawienie takich wymogów wobec pożądanej ochrony i zachowań ubezpieczyciela, aby z jednej strony optymalnie zabezpieczały potrzeby Zamawiającego, a z drugiej były realistycznie osiągalne dla konkretnego majątku lub interesu prawnego.

Wysokość składki nie musi być jedynym kryterium wyboru oferty zakładów ubezpieczeń. Konsekwencje sprowadzenia wyboru wyłącznie do wykonawcy, który oferuje najniższą cenę za usługę ubezpieczeniową, bez odpowiednich zapisów modyfikujących treść standardowych ogólnych warunków ubezpieczeń, mogą być źródłem głębokiego niezadowolenia Zamawiającego w trakcie realizacji umowy ubezpieczenia (niedostosowanie warunków ubezpieczenia, trudności w uzyskaniu odszkodowania). Metodą na ograniczenie ryzyka złego wyboru, przy jednoczesnej dbałości o cenę, jest:

  • dobrze skonstruowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
  • postawienie wymogów podmiotowych zakładom składającym oferty,
  • właściwy dobór kryteriów oceny oferty,
  • skorzystanie z usług wyspecjalizowanego brokera ubezpieczeniowego.

Wieloszczeblowa struktura oraz specyfika funkcjonowania wielu instytucji i urzędów nie zawsze sprzyja optymalizacji procedury zamówienia na ubezpieczenie. Zaproszenie przedstawiciela firmy brokerskiej do udziału w pracach komisji przetargowej Zamawiającego, wnosi wiedzę biegłego i ułatwia podejmowanie decyzji na każdym etapie postępowania, począwszy od właściwego oszacowania wartości zamówienia i wyboru procedury. Z chwilą, gdy postępowanie na ubezpieczenie zostanie rozpoczęte, usługi brokera w istotnym stopniu pomagają w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyłonieniu najkorzystniejszej oferty oraz późniejszej obsłudze programu i uzyskiwaniu właściwych świadczeń ubezpieczycieli. Znajomość rynku ubezpieczeniowego pozwala brokerowi ograniczyć ryzyko Zamawiającego związane z wyborem wykonawców, których wiarygodność może budzić wątpliwości. Jednocześnie wiedza brokera o dostępnych produktach ubezpieczeniowych i sposobach ich wykorzystania sprzyja sprawnemu rozstrzygnięciu postępowania przed upływem terminów bieżącej ochrony ubezpieczeniowej.

Skorzystanie z doradztwa brokera nie wymaga żadnej oddzielnej procedury przetargowej, gdyż zgodnie z powszechnymi zwyczajami oraz obowiązującym prawem jego usługi są dla Zamawiającego nieodpłatne.