Prospector Grupa Konsultingowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000093994 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS; kapitał zakładowy 50.000 zł, NIP 5211239462, REGON 012139310, jest brokerem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru brokerów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) pod nr 00000150/U. Wpis do rejestru można sprawdzić po wpisaniu danych brokera na stronie internetowej KNF: https://rpu.knf.gov.pl.
Prospector Grupa Konsultingowa Sp. z o.o. posiada zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń nr 35/96 dostępne tutaj. Jeśli nie uzgodniono inaczej, broker ubezpieczeniowy Prospector Grupa Konsultingowa Sp. z o.o. otrzymuje wynagrodzenie wypłacane przez zakład ubezpieczeń, w formie prowizji uwzględnionej w składce ubezpieczeniowej.