Klient ma prawo złożenia reklamacji na działalność brokera ubezpieczeniowego w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.
Reklamacje można składać wysyłając korespondencję w formie pisemnej na adres: PROSPECTOR Grupa Konsultingowa Sp. z o. o., 02-261 Warszawa, ul. Trojańska 7, elektronicznej na adres: sekretariat@prospector.com.pl, jak również telefonując pod numer 22 822 18 06.
Broker ubezpieczeniowy obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej, broker ubezpieczeniowy w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją:

  1. wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
  2. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  3. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Odpowiedź na reklamację przekazuje się klientowi w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku.

Ewentualny spór między klientem a Prospector Grupa Konsultingowa Sp. z o.o. może być rozstrzygnięty w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a brokerem jako podmiotem rynku finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Klienci Prospector Grupa Konsultingowa Sp. z o.o. mają też możliwość złożenia skargi na działalność Spółki do właściwych organów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.